Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства Відкрите акціонерне товариство «Гніванський кар`єр».

Місцезнаходження: 23310, Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. Соборна, 85.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «28» квітня 2020 року о 12-00 годині за адресою: 23310, Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. Соборна, 85,   2-й поверх, зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 11-00 до 11-45год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22  квітня  2020р. станом на 24 годину.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб,  персонально: Голова лічильної комісії – Сивак А.О.

Члени лічильної комісії: Адлер А.О. та Скиба В.М.

Після розгляду усіх питань порядку денного  загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії в кількості 3-х осіб,  персонально:

Голова лічильної комісії – Сивак А.О. Члени лічильної комісії: Адлер А.О. та Скиба В.М.  припинити.

  1. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати  головою зборів  –  Голову правління Берещука  В. О. , секретарем загальних зборів  – Фурман В.М. Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питань винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на  кількість  членів органу  товариства,  що  обираються,  а  акціонер  має  право  віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним  голосуванням  голосування  проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються   ті  кандидати,  які  набрали  найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу  товариства   вважаються   обраними, а орган товариства   вважається  сформованим  виключно  за  умови  обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом  кумулятивного голосування.

Голосування з питанння №10 «Обрання голови правління Товариства» та №12 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» здійснюється в порядку кумулятивного голосування . При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

   Рішення Загальних зборів з питання №13 «Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження  осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.

3.Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та   затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019рік.. Заходи не затверджувати.

4.Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2019 рік та   затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт  Правління та річні  результати  діяльності  Товариства  за  2019 рік. Заходи не затверджувати .

5.Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік   та   затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та висновки ревізійної комісії. Заходи не затверджувати .

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2019рік затвердити.

8.Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток,отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році в розмірі 777,0 тис.грн.залишити як нерозподілений.

9.Про припинення повноважень голови правління Товариства .

Проект рішення: припинити повноваження голови правління Берещука В.О.

10.Обрання голови правління Товариства.

Проект рішення: Обрати  головою правління Берещука В.О.

  1. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії в наступному складі: Голова ревізійної комісії – Колiснiченко Людмила Василiвна, Члени ревізійної комісії: Педоренко Людмила Iванiвна, Мiдяна Зоя Алiмовна.

12.Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членів ревізійної комісії в наступному складі: Голова ревізійної комісії – Колiснiченко Людмила Василiвна, Члени ревізійної комісії: Педоренко Людмила Iванiвна, Мiдяна Зоя Алiмовна.

13.Затвердження  нової  редакції  Статуту. Уповноваження  осіб на  підписання  та  здійснення  державної  реєстрації  Статуту  в  новій  редакції.

Проект рішення:

У зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити Голову правління Берещука Віктора Онуфрійовича підписати Статут у новій редакції, затвердженій Загальними Зборами акціонерів. Доручити Голові правління здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ВАТ «Гніванський кар»єр» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами Акціонерів, з правом передоручення.

14.Затвердження  внутрішніх  Положень Товариства. Уповноваження осіб на  підписання  Положень у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити,  у  зв’язку   з внесенням змін до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції , внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову правління Берещука Віктора Онуфрійовича підписати внутрішні Положення у новій редакції.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2019 Попередній 2018
Усього активів 108442 103164
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6222 5354
Запаси 32520 35131
Сумарна дебіторська заборгованість 7429 9482
Гроші та їх еквіваленти 68 594
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 65906 64959
Власний капітал 8651 8651
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 500 500
Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Поточні зобов’язання і забезпечення 33385 29054
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 777 -498
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000000 10000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0777 -0,0498

Порядок ознайомлення  акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися  під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з  10-00 до 15-00 за адресою: 23310, Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. Соборна, 85,   2 -й поверх,  бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Берещук  Віктор Онуфрійович.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (17.03.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів –10 000 000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих  акцій станом на дату складання переліку осіб (17.03.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 4699177 штук простих іменних акцій.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора .Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати  паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: karer.biz

Наглядова рада.